Sprinklerasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

30.4.2020

Sprinkleralalle uusi hinnoittelu kokeiluna käyttöön

Sprinkleralan hinnoittelu astuu voimaan kokeiluna ja se tulee käyttöön kohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus perustuu 1.7.2020 jälkeen annettuun ensimmäiseen urakkatarjoukseen. Sprinkleralan hinnoittelu on voimassa kokeiluna sopimuskauden loppuun asti, mutta kuitenkin siten, että määräys koskee ennen sopimuksen loppumista alkaneita työmaita niiden päättymiseen saakka. Saatujen työaikamittausten perusteella sopijaosapuolet tekevät mahdolliset muutokset hinnoitteluun.

 

Sprinklerala

1 § Suorituspalkat

1. Suora urakka

Urakkasumma (US) saadaan kertomalla normituntien summa (NHS) normituntikertoimella (NHK).

US = NHS x NHK

Tähän sopimukseen liittyvä työmaiden sprinklertöiden normitunti (NH) kerrotaan seuraavalla normituntikertoimella (NHK).

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Suoran urakan normituntikerroin 17,00 €/NH

2. Suora palkkio

Palkkiosumma muodostuu työnantajan ja työryhmän etumiehen yhteisestä sopimuksesta. Sopimus tehdään ennen ko. työn aloittamista. Sovittua palkkiosummaa ei jälkikäteen muuteta, ellei työmääräysten muutosten johdosta työn laajuus muutu.

Liitot suosittelevat, että sovittaessa suoran palkkion sopimuksia (ns. könttäurakoita) sopimusosapuolilla on riittävän pitkä aika perehtyä sopimusasiakirjoihin.

3. Muut palkkiot

Työnantaja ja etumies tai etumiehen puuttuessa työntekijä voivat sopia myös muista palkkiotavoista ja perusteista.

4. Ulosmaksu- ja takuupalkat

Normiajoitettujen sprinklertöiden suorituspalkkaustyössä on jäljempänä mainittu perustuntipalkka taattu ja se maksetaan ennakkona tilikausittain.

Palkkaryhmässä S ja 1 on ulosmaksu- ja takuupalkka taulukon mukaan, 2 – 4 palkkaryhmissä 3 palkkaryhmän mukaan.

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Pr€/h
S11,39
113,73
216,24
317,07
418,01

Jollei muusta ole sovittu, 2 – 4 palkkaryhmien osalta maksetaan tilikausittain ulosmaksuna 3 palkkaryhmän palkka + 1,7 €/tunnilta.

Mikäli muita kuin normiajoitettuja (hinnoiteltuja) töitä tehdään suorituspalkkauksella, käytetään takuupalkkana työntekijän henkilökohtaista kokonaisansiota, jollei muuta ole sovittu.

2 § Suorituspalkkausmääräykset

Sprinklerala

A. Suorituspalkkaustyötä koskevat yleiset määräykset

1. Suorituspalkkaustavat

1. suora urakka
2. suora palkkio
3. muut palkkiot

2. Suorituspalkkojen valinta

1. – kohdassa mainittujen palkkaustapojen valinta perustuu työnantajan ja työryhmän etumiehen sopimukseen.

Jollei muusta ole sovittu, suoritetaan normiajoitettu työmääräyksen mukaan vähintään 100 NH:n työ rakennustyömaalla suorituspalkkauksella. Ellei em. töiden suorituspalkkaustavasta päästä yksimielisyyteen käytetään a) – kohdan mukaista suoraa urakkapalkkausta.

Hinnoittelu ei koske teollisuuden prosesseihin liittyviä sprinklerasennuksia.

Henkilökohtainen kokonaisansio maksetaan seuraavista töistä:

Työnantajan antaman työmääräyksen perusteella suoritettavia muutos ja lisätöitä, jotka eivät kuulu urakkasopimukseen ja joita ei voida järjestää suorituspalkkaustyönä suoritettavaksi.

Mikäli normiajoittamatonta työtä ei sovita suorituspalkkaustyönä, suoritetaan se aikatyönä. Tämä määräys ei koske normiajoitettujen töiden yhteydessä olevien yksittäisten osien tai kappaleiden hinnoitteluerimielisyyksiä.

Ellei muiden töiden suorituspalkkauksesta päästä yksimielisyyteen, työ suoritetaan työehtosopimuksessa määritellyllä ko. työn mukaisella aikapalkalla.

3. Suorituspalkkaustyön perustana ovat sovitun palkkaustavan lisäksi mahdollisesti työtä varten laaditut piirustukset ja työselitykset.

4. Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan tehdä vain työnantajan määräyksestä.

5. Suorituspalkkauksen sisältö ja työmääräyksen laajuus on ennen työn alkamista kirjattava käyttämällä tätä varten vahvistettuja lomakkeita. Lomake laaditaan kaksin kappalein, ja se on etumiehen ja työnantajan allekirjoitettava.

6. Työnantajalla on, keskusteltuaan asiasta ensin urakkatyökunnan etumiehen kanssa, oikeus tarvittaessa lisätä tai vähentää työvoimaa urakkatyökohteeseen määriteltyään ensin työn valmiusasteen. Lomanaikaisesta menettelystä työmaalla keskustellaan ennen etumiehen vuosilomaa.

7. Työntekijä tai työryhmä voidaan määrätä keskeyttämään jo aloitettu suorituspalkkatyö, mikäli suoritettu työ ei vastaa sitä summaa, mikä työstä on maksettu tai jos työntekijä rikkoo työmääräyksiä tahi laiminlyö sen, mikä kuuluu hyvään järjestykseen.

8. Milloin suorituspalkkaustyöryhmä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyttämään aloittamansa suorituspalkkaisen työn ja mikäli tällaista työtä ei aloiteta viimeistään 4 kuukauden kuluttua keskeytyksestä, maksetaan mahdollinen ylijäämä kokonaisuudessaan suorituspalkkaustyöryhmälle. Tämän kohdan tarkoittamalla tavalla keskeytynyt työ on tarjottava niiden työntekijöiden jatkettavaksi, jotka sen aloittivat ja nämä ovat velvolliset siihen ryhtymään, ellei uusi suorituspalkkaussopimus tai muu laillinen este heitä siitä estä.

9. Jollei muusta ole sovittu, viimeistään 7 vuorokauden kuluessa suorituspalkkaustyön valmistumisesta on loppulaskenta suoritettava ja mahdollinen ylijäämä maksettava seuraavana palkanmaksupäivänä.

Suorituspalkkaustyö katsotaan valmistuneeksi silloin kun työnantajan edustajan ja etumiehen toimesta on suoritettu nk. itselle luovutus, ja mahdolliset viat ja puutteet on korjattu. Itselle luovutuksessa tarkastetaan, että työt on suoritettu oikein ja suunnitelmien mukaisesti valmiiksi saakka. Mahdolliset puutteet todetaan ja korjataan viipymättä.

Itselle luovutus tehdään viipymättä kun etumies on ilmoittanut työnantajan edustajalle suorituspalkkaustyön valmistumisesta. Mikäli itselle luovutus työnantajan edustajasta johtuvasta syystä siirtyy yli 7 kalenteripäivää etumiehen tekemästä ilmoituksesta, katsotaan suorituspalkkaustyö valmistuneeksi.

Muistutukset palkkio- tai urakkalaskelman suhteen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa palkkio- tai urakkavoiton maksamisesta lukien, ellei työntekijä voi todistettavasti osoittaa, ettei hänellä sairauden tai muun laillisen esteen vuoksi ollut mahdollisuutta tehdä muistutustaan määräajassa.

10. Työntekijälle, jonka työsuhde päättyy suorituspalkkatyön ollessa kesken, maksetaan hänelle mahdollisesti tuleva jäljellä oleva suorituspalkkaosuutensa samaan aikaan kuin 8. kohdassa on mainittu, edellyttäen, että hän on jättänyt palkanmaksuun tarvittavat tiedot.

B. Normiajoitettuja urakkatöitä koskevat lisämääräykset

1. Urakan välimittaus suoritetaan sovittuna aikana ennen asennuksen piiloon jäämistä tai purkutyöhön ryhtymistä, ellei purkutyötä voida mitata piirustuksista.

2. Jollei muusta ole sovittu, suoritetaan välimittaus sopivien työvaiheiden valmistuttua noin 2–3 kuukauden välein ja työntekijöille maksetaan mittaustuloksesta 90 %. Kunkin työntekijän osuus em. summasta lasketaan 5-kohdan mukaan. Tarkastelujaksoon sisältyy aina laskelma työn alusta mittaushetkeen.

3. Mikäli jokin pieni osa työmääräyksen mukaisesta urakasta puuttuu sen kuitenkaan estämättä laitoksen käyttöön ottoa ja sen valmistuminen siirtyy yli 30 vrk:lla on urakkaryhmällä oikeus, jos niin haluaa, vaatia urakka katkaistavaksi ja mitattavaksi tehdyn työn osalta ja urakkaylijäämä maksettavaksi kokonaisuudessaan.

4. Sen jälkeen kun työ urakkatyömääräyksen mukaisesti mahdollisine lisä- ja muutostöineen on loppuun suoritettu, on sovittuna aikana työpaikalla suoritettava urakan mittaaminen, elleivät asianomaiset sovi siitä, että työ mitataan piirustusten perusteella.

Suorituspalkkaustyö todetaan valmistuneeksi kohdan 9. (itselle luovutus) määräysten mukaan. Lisätöiden, jotka käynnistyvät alkuperäisen urakan jo valmistuttua, palkkaustavoista sovitaan erikseen työehtosopimuksessa määritellyin keinoin.

Mittauksen tulos on oleva urakkahinnan laskemisen perusteena. Jos toinen osapuoli jää pois sovitusta mittaustoimituksesta, pätee toisen osapuolen mittaustulos. Selvitys urakkalaskentaan liittyvistä laskelmista, tunneista sekä urakkapohjien jaosta annetaan kaikille, jotka ovat urakkakunnassa työskennelleet.

5. Urakkavoiton jakaminen

Jollei muusta ole sovittu, palkkaryhmien 2-4 työntekijä saa suorituspalkkasummasta osan, jonka suuruuden määrää palkkaryhmän 3 mukainen perustuntipalkka kerrottuna hänen työhön käyttämällään tuntimäärällä. Kunkin työntekijän kohdalla vähennetään hänen osuudestaan se summa, mikä on hänelle aiemmin jo ko. suorituspalkkaustyöstä maksettu (ulosmaksetut palkat ja välipohjat).

Jollei muuta ole sovittu, palkkaryhmän 1 työntekijä saa suorituspalkkasummasta osan, jonka suuruuden määrää osuus, joka on 50 % palkkaryhmä 3 perustuntipalkasta. Kunkin työntekijän kohdalla vähennetään hänen osuudestaan se summa, mikä hänelle aiemmin on jo ko. suorituspalkkaustyöstä maksettu (ulosmaksetut palkat ja välipohjat).

Jollei muuta ole sovittu, palkkaryhmän S työntekijät eivät ole jakamassa urakkavoittoa.

a) Normiajoitettujen töiden urakkasopimus on kokonaisuus, eikä tähän työehtosopimukseen sidottu työnantaja saa erottaa eri työvaiheita rakennustyömaalla erillisiksi urakoiksi seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Työnantajan palveluksessa ei ole kaikkiin työvaiheisiin pystyviä työntekijöitä, työt, jotka suoritetaan muualla kuin rakennustyömaalla, erikseen laskutettavat työt, pumppaamot.
 • Pumppaamoiden osalta rajana pidetään pumppaamon sisäseiniä. Jos rajauksessa on epäselvyyttä, määritellään rajat tarkemmin työmaan suorituspalkkaussopimuksessa. Pumppaamo sisältää sitä palvelevat putket ja laitteet.
 • Urakka voidaan paikallisesti sopien jakaa erillisiin osiin. Jakamisesta sovitaan yhdessä eri urakkatyökuntien etumiesten ja työnantajan edustajan kesken.

6. Urakanottajan on suoritettava ottamansa urakkatyö loppuun saakka, ellei hänellä ole pätevää estettä. Milloin työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyttämään aloittamansa sovitun urakan ja hänet siirretään pois ko. urakkatyömaalta, eikä keskeytyksen aiheuttanutta työtä voida järjestää suorituspalkalla, maksetaan keskeytyksen ajalta, kuitenkin enintään kuudelta työpäivältä, palkka keskituntiansion mukaan.

3 § Etumieslisä

Mikäli sprinklertyöhön sisältyy ennakkoarvion mukaan yli 100 normituntia, on rakennuksella tai yhtenäisellä rakennusryhmällä yksi etumies. Mikäli työryhmään kuuluu etumiehen lisäksi vähintään viisi muuta työntekijää, etumiesten lukumäärä on kaksi.

Asentajalle, joka toimii rakennustyömaalla etumiehenä, maksetaan etumiestuntien suhteessa etumieslisänä 5,3 % suorituspalkkasumman ja maksetun työehtosopimuksen mukaisen takuupalkkasumman erotuksesta. Mikäli työmaalla on kaksi etumiestä, jaetaan em. lisä näiden kesken etumiestuntien suhteessa.

Kullekin etumiehelle taataan etumieslisänä työtuntia kohti

I-korotusvaiheessa 1.9.2020 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,38 €/h.

Taattu etumieslisä maksetaan ennakkona tilikausittain.

Etumieslisää ei vähennetä sovitusta suorituspalkkasummasta.

Tämän pykälän määräyksistä voidaan 4 §:n mukaisesti jäsenyrityksissä paikallisesti sopia toisin.

Etumiehen tehtävät työmaalla

 1. Ottaa vastaan ja välittää työnjohdolle vastaavan rakennusmestarin antamat tiedotukset.
 2. Sprinklerasennustyön alkaessa ovat asennusliikkeen työnjohto sekä työmaan etumies velvollisia neuvottelemaan rakennustyömaan vastaavan johdon kanssa sprinklerasennustyöhön liittyvien tarpeellisten pukeutumis-, ruokailu-, työ- ja varastointitilojen sekä purkutavaroiden kokoamispaikan järjestämisestä.
 3. Etumiehen tulee valvoa työn alkaessa, että työmaalle saapuneet tarvikkeet toimitetaan asennuskohteitten välittömään läheisyyteen sekä huolehtia, että tarvikkeet varastoidaan niille varattuihin paikkoihin sekä käsitellään huolellisesti.
 4. Tarkastaa saapuneet tarvikkeet hänelle luovutetun tavaraluettelon, kuormakirjan tai muiden työhön liittyvien asiakirjojen mukaan, sekä epäselvyyksien sattuessa ilmoittaa viipymättä asennusliikkeeseen tai lähetyspaikkaan.
 5. Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, putkien, osien ja varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvittavan, lisätilaus liikkeen varastosta. Etumiehen tulee riittävän ajoissa, mikäli työ suoritetaan liikkeen sijaintipaikkakunnalla vähintään 8 työtuntia ennen ja mikäli työ suoritetaan muulla kotimaan paikkakunnalla vähintään 16 työtuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus.
 6. Valvoa, että ylijäämätarvikkeet toimitetaan asennusliikkeen varastoon ja tehdä ilmoitus kuljetusta varten varastolle. Toimittaa välittömästi rikkoutuneet ja vialliset tarvikkeet pois asennustyömaalta, ettei niitä vahingossa asennettaisi sekä valvoa, että purettavat tarvikkeet kootaan niille varattuun paikkaan.
 7. Tarkistaa urakkaryhmään kuuluvien työntekijäin tuntilistat.
 8. Huolehtia siitä, että kannakkeiden ja reikien merkitseminen suoritetaan oikein.
 9. Huolehtia siitä, että asennustyö suoritetaan annettujen piirustusten ja työnantajan ohjeiden mukaan. Hoitaa työnantajan määräämien ylimääräisten töiden suoritus siten, että laskutyölapulle merkitään käytetyt tarvikkeet ja työtunnit oikein sekä palauttaa ko. lomakkeet tilaajan hyväksyminä työnjohdolle.

Erikoisetumies

Tämän kohdan tarkoittamasta erikoisetumiestehtävästä sovitaan kirjallisesti erikseen työmaan alkaessa. Tässä tarkoitetut erikoisetumiestehtävät ovat vaativampia ja laajempia kuin muualla tässä työehtosopimuksessa tarkoitetut etumiestehtävät. Tehtävät ovat myös sellaisia, etteivät ne sisälly normiaikoihin.

Erikoisetumiehen tehtävät voivat olla mm. seuraavia

 • osallistuminen tilaajan ja urakoitsijan välisiin työmaakokouksiin yrityksen edustajana tai yhdessä työnjohdon kanssa
 • osallistuminen tavanomaista laajemmin sovittavalla tavalla erilaisiin tarkastuksiin. Näitä voivat olla mm. rakennusvalvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten tai Tukes:n tarkastukset
 • osallistuminen työmaalla tapahtuviin katselmuksiin tai tarkastuksiin suorituspalkkausmääräysten ylittävässä määrin
 • osallistuminen työmaalla pidettäviin urakoitsija-, aikataulu-, reikä- ja risteyspalavereihin ja kokouksiin suorituspalkkausmääräysten ylittävässä määrin

Tämän kohdan tarkoittamat erikoisetumiestehtävät edellyttävät erillistä sopimista ja niihin ryhtymisen tulee olla vapaaehtoista. Erikoisetumiehen tehtävistä tehtävässä sopimuksessa tulee mainita ainakin tehtävien pääkohdat ja valtuudet, joilla erikoisetumiehen tehtävään sitoutunut työntekijä toimii. Jollei muusta ole sovittu, maksetaan erikoisetumiehen tehtävien hoidosta työntekijälle henkilökohtaisen keskituntiansion mukainen palkka.

Erikoisetumiehen tehtäviin siirtyminen tai niissä toimiminen voi edellyttää ennakkokoulutusta tai tehtävän jatkuessa täydennyskoulutusta. Yrityksen tulee ottaa nämä koulutustarpeet huomioon.

Sprinklerasennusalan urakkahinnoittelu

Sprinkleralan normiajat rakennustyömaiden sprinklertöille

1 § Yhteiset määräykset

Mom. 1 Urakkasumma suorassa urakkapalkkauksessa

Tämä hinnoittelu koskee mittaukseen perustuvia suoralla urakkapalkalla suoritettavia sprinklertöitä rakennustyömailla. Hinnoittelu määrittelee ne perusteet, joiden mukaan suoritettu työ mitataan ja muutetaan normiajoiksi.

Urakkasumma saadaan kertomalla tämän työehtosopimuksen perusteella määräytyvällä urakkatöiden normituntikertoimella normiaikojen summa.

Mom. 2 Yleiset normiaikarajat

Kohta 1 Normiaikoihin sisältyvät työt

a. Normiajat sisältävät kaikki sprinklerlaitteiden, kojeiden, suuttimien ja putkien sekä niiden varusteiden asennuksiin tarvittavat työvaiheet työn valmiiksi suorittamista varten suunnitelmien ja ohjeiden mukaan.

b. Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, putkien, osien ja varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvittavan, lisätilaus liikkeen varastosta. Urakkatyöntekijän tulee riittävän ajoissa, mikäli työ suoritetaan liikkeen sijainti paikkakunnalla, vähintään 8 työtuntia ennen ja mikäli työ suoritetaan muualla kotimaan paikkakunnalla vähintään 16 tuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus.

c. Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan tehdä vain työnantajan määräyksestä.

Kohta 2 Normiaikoihin eivät sisälly seuraavat työt

a. Tarvikkeiden, veden ja työkalujen haku kauempaa kuin 30 metrin etäisyydeltä siitä kulkuaukosta, josta tarvikkeet kuljetetaan.

b. Jos työntekijän täytyy odottaa tarvikkeita, jotka hän on 1 b kohdan mukaisesti tilannut tai jos muutoin ilmaantuu esteitä urakkatyön jatkamiselle ja asiasta on hyvissä ajoin ilmoitettu työnantajalla eikä muuta työtä järjestetä, on näin menetetty työaika korvattava odotusajan palkan mukaan.

c. Telineiden teko ja purku.

d. Putkien läpimenoja varten tarvittavien reikien teko ja niiden paikkaaminen.

e. Merkitsemistyö silloin, kun viranomaisten vaatimat reikäkuvat puuttuvat tai ovat puutteelliset, tai kun asentaja varta vasten lähetetään työmaalle ainoastaan merkitsemistyöhön.

f. Maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalauksia pohjamaalila yhteen kertaan.

g. Varsinaiset talonrakennustyöt

h. Palautusluettelon laatiminen

i. Työselityksissä vaadittu putkistojen putkenosien ja laiteiden pesu puhdistusnesteellä ennen asennustyötä.

j. Lisätilaus liikkeen varastosta, milloin tarvikeluettelo puuttuu tai on oleellisesti puutteellinen.

Mom. 3 Yleiset määräykset

Kohta 1 Uudet ja vanhat rakennukset

Normiajat ovat voimassa kun työ tehdään uudisrakennustyömaalla.

SANEERAUSTYÖT

Saneeraustöissä työtä hidastavat tai nopeuttavat seikat kompensoidaan käyttämällä saneerausprosentteja, jotka lisätään tai vähennetään normituntien summasta.

Sovittavissa olevan lisän tai vähennyksen suuruus on – 20 – + 20 %. Prosentti sovitaan ennen työn aloittamista työnantajan ja etumiehen kesken.

Kohta 2 Vaativuus- ja olosuhdelisät

Vaativuuslisät

Luokkahitsattavat teräsputket + 20 %

Olosuhdelisät

Matalantilanlisä

Vapaan työskentelytilan korkeus 0,9 metriä         + 50 %

Vapaan työskentelytilan korkeus 1,8 metriä         + 25 %

Korkeuslisä

a) Asennettaessa putkia tai laitteita, joiden alin pinta lattia- tai vastaavasta tasosta on neljä (4) metriä, korotetaan normiaikoja 5 %. Korkeuden kasvaessa tästä maksetaan kultakin täydeltä kahdelta (2) metriltä 5 %:n korotus normiaikoihin.

b) Käytettäessä ajettavia henkilönostimia kahdeksan (8) metrin korkeudessa, korotetaan normiaikoja 5 %. Korkeuden kasvaessa tästä maksetaan kultakin täydeltä kahdelta (2) metriltä 5 % korotus urakkahintoihin.

Kohta 4 Esivalmistelut

Jos putkiston osia toimitetaan esivalmistettuina, tällaisten putkiston osien normiajat ovat:

Esivalmisteen asennustyön normiaika on tavallisen työn normiajasta 50 %.

Esivalmisteiksi ei katsota täysiä putkikankia eikä valmiiksi uritettuja putkia.

Sprinklerurakan normiajat

Mom. 1. Suuttimet

SuutinKierreputki
NH/kpl
Uraputki
NH/kpl
Puristamalla
NH/kpl
Normaalisuutin
vapaa – asennus
1,21,00,96
Normaalisuutin
vapaa – asennus
koko > 50
 1,3 
Normaalisuutin
nousu tai laskuputkelle
1,31,11,04
Suutin peiteprikalla tai
asennuskehyksellä
kiinteä asennus
1,6 1,28
Suutin peiteprikalla tai
asennuskehyksellä
joustava putki
1,31,21,04
Välitilasuutin0,80,80,64
Suutin
gridijärjestelmään
1,00,80,8
Suutin
gridijärjestelmään
koko >50
 1,2 
Kuivajärjestelmäsuutin1,31,11,04

Suuttimien normiajat sisältävät suutinputkistojen asennukset runkoineen, pois lukien syöttörunkoputket ja Mom. 3 tarkoittamat kojeet ja varusteet.

Mom. 2 Syöttörunkoputket

Syöttörunkoputkiksi katsotaan vesilähteeltä keskukselle ja keskukselta suojattavan alueen ensimmäiselle haaralle asennettavat putket.

Sarake1234

Ulkohalkaisija

Du

Hitsattavat NH/mKierreliitoksin NH/mPuristamalla NH/m

Uraliitoksin

NH/m

–  630,600,550,410,41
–  76,10,650,600,450,45
–  88,90,700,650,490,49
–  114,30,800,700,530,53
–  139,70,900,80 0,76
–  168,31,100,90 0,86
–  219,11,301,10 1,05

 Mom. 3 Kojeet ja varusteet

1. Märkähälytysventtiili varusteineen

Koko DNNH
– 658
– 1009
– 15011
– 20013

2. Kuivahälytys-, kuivajatke- tai Delugeventtiili

Koko DNNH
– 6510
-15012
-20015

3. Glygoliasema 7 NH

4. Talojohdon liitäntävarusteet

Koko DNNH
– 806
– 1008
– 15011

5. Hälytyskello putkistoineen 4 NH

– Sisältää 5 metrin pituisen putkiasennuksen

6. Virtauskytkin kokeiluventtiileineen 4 NH

– Sisältää 3 metrin pituisen putkiasennuksen

7. VHE – pumppu putkistoineen 4 NH

– Sisältää yhden hälytysventtiilin kytkennän. Ylimeneviltä 1 NH/venttiili.

8. Kompressorit putkistoineen 5 NH

– Sisältää yhden hälytysventtiilin kytkennän. Ylimeneviltä 1 NH/venttiili.

9. Koestuslaite

Koko DNNH
-804
-1006
-1508

10. Palokunnan syöttöliitin 4 NH

– Sisältää 6 metrin pituisen putkiasennuksen

11. Paineenkorotuspumppu DN 100 asti 8 NH

12. Vesitysastia kuivajärjestelmään

a) valmiina toimitettu 3 NH

b) itse tehty 5 NH