Talotekniikka-alan palkankorotukset 1.9.2021

27.8.2021

Aikapalkat 
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2021 tai lä- 
hinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %:lla.


Kuukausipalkat 
Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen  
alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %:lla. 
Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että täyttävät työeh- 
tosopimuksen 10.5 kohdan määräykset. 
Keskituntiansio 

Vuosiloman keskituntiansion korotusprosentti 

lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2021–31.3.2022 on 0,9 %.


Työehtosopimukseen suoritussidonnaiset palkat 
Palkankorotus toteutetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan pal- 
kanmaksukauden alusta. 

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt 
Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin 17,22 €/ 
NH. 

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,81 €/yks.


Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin ja put- 
kieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vai- 
kutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa. 

Palkkiopalkkaustyöt 
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2021 tai lähinnä sen  
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille  
erillisenä lisänä 0,22 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen al- 
kuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. 

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lähinnä  
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tun- 
neille erillisenä lisänä 0,49 €/h (0,27 €/h + 0,22 €/h) tilikausittain seuraa- 
van palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä  
suorituspalkkaussummasta.